Vedtægter

Love for Ringsted Idrætsforenings Volleyballafdeling

§ 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er Ringsted Idrætsforenings Volleyballafdeling. RIF Volleyballafdeling er en underafdeling af Ringsted Idrætsforening (RIF).

Afdelingen er etableret den 11. marts 1970.
Afdelingens medlemmer er underlagt fællesvedtægter for RIF samt love og bestemmelser for Dansk
Volleyball Forbund (DVBF).
§ 2 Formål RIFs formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdigheder i legemsøvelser og boldspil.
Formået søges i afdelingen opnået ved dyrkelse af volleyball.
§ 3 Optagelse af medlemmer
stk. 1 Som medlemmer, aktive som passive, kan optages enhver person når andragende herom rettes til
afdelingens bestyrelse og denne godkender optagelsen.
stk. 2 Personer, der er i restance til foreninger under DIF eller DGI, kan ikke optages, før forholdet er bragt i
orden.
stk. 3 Ved aktive medlemmer forstås sådanne, som betaler aktivt kontingent.
Ved passive medlemmer forstås sådanne, som uden at have krav på at dyrke idræt i afdelingen, mod et
årligt kontingent, ønsker at være knyttet til afdelingen.
§ 4 Udmeldelse Udmeldelse af afdelingen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til den 1. i en
måned.
§ 5 Almindelige pligter. Medlemmerne er underkastet afdelingens love samt de af afdelingens bestyrelse fastsatte bestemmelser
og reglementer.
§ 6 Kontingent For deltagelse i volleyballafdelingen betales et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige
generalforsamling. Derudover betales det til enhver tid gældende kontingent til RIF,
§ 7 Karantæne og eksklusion. Ethvert medlem af afdelingen kan under særlige omstændigheder ekskluderes for kortere eller længere
tid. Vedkommende har ret til at få sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling,
hvor vedkommende har ret til at være til stede.
§ 5 Almindelige pligter. Medlemmerne er underkastet afdelingens love samt de af afdelingens bestyrelse fastsatte bestemmelser
og reglementer.
§ 6 Kontingent For deltagelse i volleyballafdelingen betales et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige
generalforsamling. Derudover betales det til enhver tid gældende kontingent til RIF,
§ 7 Karantæne og eksklusion. Ethvert medlem af afdelingen kan under særlige omstændigheder ekskluderes for kortere eller længere
tid. Vedkommende har ret til at få sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling,
hvor vedkommende har ret til at være til stede.
§ 8 Regnskabet.
stk. 1 Regnskabsåret er tiden fra den 1. april til den 31. marts.
Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af afdelingens revisorer, der vælges på
generalforsamlingen for 1 år.
Herudover vælges en revisorsuppleant for 1 år.
stk. 2 Kassereren skal på forlangende udlevere afdelingens regnskabsmateriale (bøger, bilag, m.v.) til revisorerne, samt forevise den kontante kassebeholdning til formanden og revisorerne. § 9 Ordinær generalforsamling
stk. 1 Generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt inden den 15. maj.
Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved opslag på afdelingens område, samt ved
annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
stk. 2 Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt forældre til medlemmer under 16 år.
Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelser for de
forbund m.v., hvorunder afdelingen i henhold til sine love henhører.
stk. 3 Regnskabet kan af interesserede rekvireres fra kassereren de sidste 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
stk. 4 Dagsorden.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Udvalgene aflægger beretning for det forløbne år.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det
kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent for såvel aktive som passive medlemmer.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg.
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Bestyrelsesmedlemmer.
d. Udvalgsmedlemmer.
e. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt
stk. 5 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 16 år og har været medlem i
mindst 3 måneder.
Desuden har forældre til medlemmer under 16 år stemmeret.
Der kan kun afgives en stemme pr. medlem.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
stk. 6 Valgbare er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i restance.
Ingen kan vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være til stede på generalforsamlingen,
medmindre der er fremsat skriftligt tilsagn herom fra den pågældende.
Valgbare er desuden forældre til medlemmer under 16 år.
stk. 7 Der kan ikke vælges personer, der af DIF eller DGI eller af disses specialforbunds amatør- og
ordensudvalg, er udelukket fra at beklæde ledererhverv inden for disse organisationer.
Hverken formand eller kasserer i en afdelingsbestyrelse i RIF kan i samme periode vælges til andre
afdelingers bestyrelser.
stk. 8 Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem af
afdelingen, som har opnået myndighedsalderen.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde –
dog skal han/hun lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsættes.
stk. 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal.
Beslutning tages ved simpel stemmeflertal, dog er beslutning om lovændring, om køb eller salg af fast
ejendom samt om afdelingens ophævelse kun gyldig, når to tredjedele af de stemmeafgivende
medlemmer stemmer herfor.
Ændringer af love skal forelægges RIF’s hovedbestyrelse til orientering.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres
ved lodtrækning.
§ 10 Afdelingens ledelse
stk. 1 Til at lede afdelingen vælges en bestyrelse bestående af minimum 4, maksimum 10 medlemmer.
Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer
Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen til disse hverv for 2 år.
Formanden er på valg på lige årstal, kassereren er på valg på ulige årstal.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således at halvdelen af de her omhandlende
bestyrelsesmedlemmer vælges på lige og halvdelen på ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand og sekretær.
stk. 2 Til imødegåelse af evt. vakance ved at et medlem af bestyrelsen afgår i en valgperiode, supplerer
bestyrelsen sig med et medlem til bestyrelsen.
Vedkommende, der derved er blevet medlem af bestyrelsen, skal på valg ved førstkommende
generalforsamling. En sådan supplering kan kun finde sted 2 gange indenfor en valgperiode. stk. 3 I tilfælde af at formanden afgår i en valgperiode, overtager næstformanden posten indtil førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor der vælges formand for resten af valgperioden.
Bestyrelsen nedsætter de til den daglige drift nødvendige udvalg.
Medlemmer til sådanne udvalg kan vælges også uden for bestyrelsen til udførelse af særlige hverv.
Udvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.
stk. 4 Bestyrelsen kan ansætte det til den daglige drift nødvendige personale.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det.
Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, deriblandt formanden
eller næstformanden, er til stede.
stk. 5 Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, i hvilken der tillige optages referater af
generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning
for afdelingen.
Der udfærdiges referater af bestyrelsens møder.
§ 11 Hæftelsesparagraf Afdelingens tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom,
samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den
ordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal
afholdes når25% af de stemmeberettigede medlemmer af afdelingen fremsætter motiveret skriftlig
begæring herom.
Begæringen skal, for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes i originaleksemplar til afdelingens
formand, og den skal indeholde oplysning om underskrivernes medlemsnummer, samt angive de
punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den, for den ekstraordinære
generalforsamling, gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævet.
Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at eventuel begæring herom er
fremsendt.

§ 13 Æresmedlem Afdelingens bestyrelse kan tildele foreningens æresemblem til medlemmer – såvel aktive som passive –
den gennem en årrække eller på anden måde har virket i afdelingen på fortjenstfuld måde.
§ 14 Ansvar overfor tredjemand.
stk. 1 Afdelingens medlemmer, udvalg og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af afdelingen indgåede
forpligtelser, for hvilke afdelingen hæfter med den til enhver tid eksisterende formue.
stk. 2 Afdelingen kan ikke hæfter for forpligtelser, der er indgået af RIFs hovedbestyrelse eller en afdeling
under RIF.

§ 15 Afdelingens opløsning eller sammenslutning.
Opløsning eller sammenslutning med en anden afdeling kan kun ske efter vedtagelse af 2 med 14 dages
mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt på begge disse mindst tre fjerdedele af de afgivne
stemmer herfor.
Ved en eventuel opløsning tager generalforsamlingen beslutning om anvendelse af afdelingens midler
og ejendele, der i alle tilfælde skal anvendes til idrættens fremme i Ringsted.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. december 1980
Revideret på generalforsamling den 4. marts 1986
Revideret på generalforsamling den 4. april 1990
Revideret på generalforsamling den 8. maj 1991
Revideret på generalforsamling den 9. maj 1992